Regulamin konkursu cosplay

Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla każdego, kto samodzielnie tworzy stroje, przebiera w nie i odgrywa wybrana przez siebie postać. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z książek, gier konsolowych lub komputerowych, filmów i komiksów.

Założenia ogólne

 1. Konkurs odbywa się podczas konwentu Opolcon 17-19.11.2017r.
 2. Organizatorem Konkursu Cosplay jest Opolski Klub Fantastyki Fenix. Koordynatorem konkursu jest Sylwia „Shiruslayer” Jankowska, a jej zastępcą Angela „Aconite” Dudzińska
 3. Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz cosplayu w Polsce.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu.
 5. Konkurs Cosplay prowadzony będzie przez prowadzącego wybranego przez organizatorów.
 6. Zgłoszenia na konkurs można składać do 1 listopada 2017 r.

Przebieg

 1. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Dzień oraz godzina zostaną podane na dwa tygodnie przed konwentem. Również tego dnia powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w konkursie.
 2. Uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez prowadzącego. Występ może trwać najdłużej 2 minuty.
  UWAGA! Przekroczenie ram czasowych wymaga specjalnego pozwolenia od organizatorów.
 3. Podczas występu uczestnik jest dokładnie oceniany przez jury w trzyosobowym składzie.
 4. Przed prezentacją, każdy z uczestników musi indywidualnie przejść przez próbę jury, podczas, której będzie sprawdzana zgodność stroju z tak zwanymi „refkami”, czyli źródłem graficznym do którego dany strój będzie można porównać. W przypadku własnego projektu oceniana będzie głównie kreatywność.
 5. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi po występach i naradzie osób oceniających.
 6. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zmianie.

WAŻNE!

Każdy uczestnik zostanie indywidualnie powiadomiony o godzinach konkursu, próby oraz rundy jury na podanego w zgłoszeniu maila lub numer telefonu.

Kategorie

Uczestnicy Konkursu Cosplay będą oceniani następujących kategoriach.

Występ solowy

Najlepszy strój – Ocena dokonana będzie na podstawie podobieństwa kostiumu z wysłanym przez uczestnika źródłem graficznym (np. kadrem komiksu, plakatem, ilustracją, screenem z filmu lub gry), a także precyzją i jakością  wykonania.

Najlepsze wystąpienie – Brany pod uwagę jest całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na prezentację, jej czytelność, umiejętności aktorskie uczestnika, rekwizyty i scenografia.

Występ grupowy

Najlepsza scenka –  Pod uwagę zostanie wzięty  całokształt występu, na który składają się między innymi pomysł na prezentację, jej czytelność, umiejętności aktorskie wszystkich uczestników występu, rekwizyty i scenografia, zgranie grupy.

Regulamin

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategoriach najlepszy strój i najlepsza prezentacja w występach solowych i najlepsza scenka przy występach w większej grupie. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień.
 2. W konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Opolcon, który najpóźniej do 6 listopada wypełni i nadeśle odpowiedni formularz rejestracyjny. Osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednym stroju muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdemu występowi.
 3. Do formularzy zgłoszeniowych należy dołączyć, w ilości co najwyżej 4 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów i fanartów). Oprócz plików graficznych należy dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu, jeśli uczestnik tego pragnie. Pliki obowiązkowo muszą zostać wysłane spakowane w formacie .rar lub .zip.
  UWAGA! Wszelkie pliki audio i wideo muszą zostać sprawdzone wcześniej i ewentualnie przerobione, więc prosimy o niebagatelizowanie tej sprawy.
 4. W ciągu tygodnia od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających zmian.
 5. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni najpóźniej na piątkowej próbie.
 6. Ogłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:
 • Prezentowany strój wykonał własnoręcznie.
 • Prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich.
 • Wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.
 1. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.
 3. Konkurs cosplay będzie rejestrowany. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonywanych podczas Opolconu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Opolconu oraz organizatora.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.
 5. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Opolcon jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w konwencie.