Regulamin obłsugi

Każdy członek obsługi konwentu Opolcon 2017, oprócz regulaminu ogólnego ma obowiązek przestrzegać regulaminu obsługi.

 1. Członkiem obsługi konwentu Opolcon 2017, nazywany również helperem , może zostać osoba która ukończyła 18 rok życia, albo ukończyła 15 rok życia oraz otrzyma i przedstawi organizatorom pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów,  na udział w konwencie, oraz obsłudze konwentu.
 2. Wszyscy helperzy konwentu to wolontariusze (tak jak organizatorzy) i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
 3. Helperzy w zamian za swoją pomoc dostają dostęp  do osobnego pomieszczenia sypialnego, na terenie konwentu, wyżywienia w skali na jaką pozwala budżet organizatora oraz drobne upominki i gadżety.
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu obsługi lub regulaminu ogólnego organizatorzy helperów zastrzega sobie prawo do wydalenia helpera z terenu konwentu.
 5. Organizatorzy na prośbę helpera mogą wystawić zaświadczenie o odpracowanym wolontariacie.
 6. Zgłoszenia trwają do 23 października 2017r, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

Do obowiązków każdego członka obsługi konwentu Opolcon 2017 należy:

 1. Przybycie na teren konwentu na obowiązkowe pierwsze zebranie helperów w piątek 17.11.2017 r. W godzinach wczesno-popołudniowych ( dokładna godzina zostanie podana drogą mailową).
 2. Pozostanie na terenie konwentu aż do całego jego złożenia i posprzątania (niedziela 19.11.2017 r. ok godz 17-18).
 3. Przestrzeganie grafiku dyżurów (w czasie konwentu grafik ten może się zmieniać w zależności od nakładu pracy różnych sekcji).
 4. Wykonywanie poleceń i zadań wydawanych przez  organizatorów i koordynatorów – komunikatywność oraz dostępność, także poza godzinami oficjalnych dyżurów
 5. Niezwłoczne poinformowanie Organizatorów, w tym w szczególności Organizatorów helperów razie pogorszenia swojego stanu zdrowia lub zauważenia jakiegokolwiek wypadku, bądź powstałych szkód na terenie Konwentu.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo, początek i czystość na terenie Konwentu.
 7. Dbanie o własne zdrowie i samopoczucie, regularne spanie i odżywianie się
 8. Ponadto każda z sekcji  ma za zadanie:
  – sekcja porządkowa (nazywana w formularzu Helperami) –  zwrócić szczególną uwagę na czystość podczas konwentu
  – sekcja akredytacji – zadbać o zachowanie poufności danych, zaakredytowanych uczestników konwentu, oraz prowadzenie statystyk na prośbę organizatora sekcji.
  – sekcja techniczna – zadbać o przeniesienie sprzętu do odpowiednich sal, jego podłączenie, inwentaryzacje oraz rozwiązywanie problemów technicznych. Ponadto powinni niezwłocznie zgłosić straty bądź uszkodzenia w wyposażeniu do Organizatora sekcji technicznej.
  -sekcja bezpieczeństwa – dba o bezpieczeństwo na imprezie, a także egzekwuje przestrzeganie regulaminu przez uczestników.
 9. Każdy z helperów niezależnie od swojej sekcji ma obowiązek pomagać w innej sekcji jeśli zostanie o to poproszony przez organizatorów.

W sprawach dotyczących helperów, a nie opisanych powyższym regulaminem, ani regulaminem ogólnym konwentu, decyzję podejmują organizatorzy.

Organizatorzy  Obsługi
Michał Bonio – Organizator Sekcji Porządkowej
Artur Jarmoliński – Organizator Sekcji Akredytacji
Tomasz Jędrczak – Organizator Sekcji Technicznych
Dominika Szczepaniak – Organizator Sekcji Bezpieczeństwa