Regulamin obłsugi

Niniejszy regulamin dotyczy Wolontariatu na wydarzeniu – Konwent Fanów Fantastyki Opolcon 2019


I Zasady ogólne

 1. Każdy wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Ogólnego Konwentu Fanów Fantastyki Opolcon 2019. 
 2. Wolontariusze podzieleni są na sekcje: Porządkowa, Akredytacja, Techniczni, Zabezpieczenie i Planszówki Na czele każdej sekcji stoi organizator, a sekcje są sobie równe. Podział na sekcje wprowadzony jest dla lepszego podziału obowiązków
 3. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. 
 4. Każdy kandydat na wolontariusza wysyłając zgłoszenie akceptuje regulamin ogólny i regulamin wolontariuszy. 

II Zakres obowiązków

Do obowiązków wolontariuszy należy:

 1. dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie imprezy
 2. wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów
 3. przestrzeganie grafiku dyżurów, zgłoszenie się 15 min. przed dyżurem do koordynatora.
 4. dbanie o dobre imię i wizerunek wydarzenia
 5. pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom  w miarę własnych możliwości
 6. informowanie koordynatorów i organizatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych
 7. wolontariusze mają obowiązek spać przynajmniej 6h na dobę, spożywać 3 posiłki dziennie i nawadniać się regularnie. 

 

III Przywileje 

Każdy wolontariusz może liczyć na 

 1. koszulkę z imprezy
 2. podstawowe wyżywienie
 3. osobny sleeproom tylko dla obsługi
 4. przeszkolenie
 5. zaświadczenie o wolontariacie (jeśli wyrazi wcześniej taką chęć)  

 

IV Zgłoszenie na wolontariusza 

 1. Wolontariuszem Opolconu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, bądź osoba, która ukończyła 16 lat i jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażą na to pisemną zgodę 
 2. Zgłoszenia można wysyłać przez formularz na stronie internetowej opolcon.pl Zakładka Zgłoszenia – Obsługa
 3. Każdy z kandydatów otrzyma potwierdzenie rozpatrzenia i przyjęcia do grona wolontariuszy po zamknięciu zgłoszeń
 4. Liczba miejsc w każdej sekcji jest ograniczona, Koordynator ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny

 

V Praca wolontariusza

 1. Wolontariusz wykonuje swoją pracę dobrowolnie i nie pobiera za nią wynagrodzenia. 
 2. Wolontariusz ma do przepracowania minimum 8 do 12 godzin dyżuru w ciągu trwania całej imprezy. 
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany minimalnej ilości roboczogodzin
 3. Koordynator każdej z sekcji może przygotować dodatkowy zestaw zasad i wytycznych którego ten regulamin nie opisuje. 
 4. Zabronione jest aby wolontariusze byli pod wpływem alkoholu ( bądź innych środków odurzających) podczas swojej pracy. 
 5. Wolontariusze którzy nie będą przestrzegać regulaminu wolontariuszy bądź regulaminu ogólnego imprezy mogą zostać usunięci z terenu imprezy.
  W przypadku łamania prawa, przez wolontariusza na terenie imprezy, osoba taka może być przekazana organom ścigania. 

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu
 2. Pytania  na temat wolontariatu kandydaci na wolontariuszy i inne osoby zainteresowane mogą kierować w mailu pod adresem obsluga@opolcon.pl