Regulamin obłsugi

Każdy członek obsługi konwentu Opolcon 2018, oprócz regulaminu ogólnego ma obowiązek przestrzegać regulaminu obsługi.

 1. Członkiem obsługi konwentu Opolcon 2018, nazywany również helperem, może zostać osoba która ukończyła 18 rok życia, albo ukończyła 15 rok życia oraz otrzyma i przedstawi organizatorom pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów,  na udział w konwencie, oraz obsłudze konwentu.
 2. Wszyscy helperzy konwentu to wolontariusze (tak jak organizatorzy) i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
 3. Helperzy w zamian za swoją pomoc dostają dostęp  do osobnego pomieszczenia sypialnego, na terenie konwentu, wyżywienia w skali na jaką pozwala budżet organizatora oraz drobne upominki i gadżety.
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu obsługi lub regulaminu ogólnego organizatorzy helperów zastrzega sobie prawo do wydalenia helpera z terenu konwentu.
 5. Organizatorzy na prośbę helpera mogą wystawić zaświadczenie o odpracowanym wolontariacie.
 6. Zgłoszenia trwają do 23 października 2018r, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

Do obowiązków każdego członka obsługi konwentu Opolcon 2018 należy:

 1. Przybycie na teren konwentu na obowiązkowe pierwsze zebranie helperów w piątek 16.11.2018 r. W godzinach wczesno-popołudniowych ( dokładna godzina zostanie podana drogą mailową).
 2. Pozostanie na terenie konwentu aż do całego jego złożenia i posprzątania (niedziela 18.11.2018 r. ok godz 17-18).
 3. Przestrzeganie grafiku dyżurów (w czasie konwentu grafik ten może się zmieniać w zależności od nakładu pracy różnych sekcji).
 4. Wykonywanie poleceń i zadań wydawanych przez  organizatorów i koordynatorów – komunikatywność oraz dostępność, także poza godzinami oficjalnych dyżurów
 5. Niezwłoczne poinformowanie Organizatorów, w tym w szczególności Organizatorów helperów razie pogorszenia swojego stanu zdrowia lub zauważenia jakiegokolwiek wypadku, bądź powstałych szkód na terenie Konwentu.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo, początek i czystość na terenie Konwentu.
 7. Dbanie o własne zdrowie i samopoczucie, regularne spanie i odżywianie się
 8. Ponadto każda z sekcji  ma za zadanie:
  – sekcja porządkowa (nazywana w formularzu Helperami) –  zwrócić szczególną uwagę na czystość podczas konwentu
  – sekcja akredytacji – zadbać o zachowanie poufności danych, zaakredytowanych uczestników konwentu, oraz prowadzenie statystyk na prośbę organizatora sekcji.
  – sekcja techniczna – zadbać o przeniesienie sprzętu do odpowiednich sal, jego podłączenie, inwentaryzacje oraz rozwiązywanie problemów technicznych. Ponadto powinni niezwłocznie zgłosić straty bądź uszkodzenia w wyposażeniu do Organizatora sekcji technicznej.
  -sekcja bezpieczeństwa – dba o bezpieczeństwo na imprezie, a także egzekwuje przestrzeganie regulaminu przez uczestników.
 9. Każdy z helperów niezależnie od swojej sekcji ma obowiązek pomagać w innej sekcji jeśli zostanie o to poproszony przez organizatorów.

W sprawach dotyczących helperów, a nie opisanych powyższym regulaminem, ani regulaminem ogólnym konwentu, decyzję podejmują organizatorzy.

Organizatorzy  Obsługi
Michał Bonio – Organizator Sekcji Porządkowej
Artur Jarmoliński – Organizator Sekcji Akredytacji
Tomasz Jędrczak – Organizator Sekcji Technicznych
Dominika Szczepaniak – Organizator Sekcji Bezpieczeństwa