Regulamin

 1. Organizatorami  Konwentu Opolcon [dalej nazywanego Konwentem]  jest Stowarzyszenie OKF FENIX,  Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu
 2. Konwent jest imprezą zamkniętą, o charakterze niekomercyjnym, a Organizatorzy i Obsługa pracują społecznie. Konwent trwa od 17 do 19 listopada 2017 roku.
 3. Osoby przebywające na terenie konwentu (dalej nazywane Uczestnikami) mają obowiązek do przestrzegania regulaminu. Jego nieprzestrzeganie może skutkować usunięciem z terenu konwentu.
 4. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu i pokazać na każde wezwanie osoby do tego powołanej.
 6. Osobami mogącymi sprawdzać identyfikatory są Organizatorzy i Obsługa, zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić organizatorom w punkcie akredytacji lub ochronie .
 7. Podczas akredytacji należy okazać dokument potwierdzający datę urodzenia.
 8. Z względów formalnych organizacja zastrzega sobie prawo spisania numeru PESEL i innych danych osobowych wymaganego w przypadku postępowania ubezpieczeniowego.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pokazać przy punkcie akredytacyjnym zgodę rodzica na uczestnictwo dziecka w konwencie, którą można pobrać tutaj. Osoby nie pełnoletnie bez zgody opiekuna nie zostaną wpuszczone na teren konwentu. Zgoda na uczestnictwo nie obejmuje tych niepełnoletnich, którzy przyjdą na teren konwentu razem z opiekunem prawnym i będą przebywać pod jego opieką na terenie konwentu.
 10. Na terenie imprezy nie wolno posługiwać się bronią, narzędziami ani atrapami broni mogącymi być uznane za niebezpieczne. Kwalifikacji rekwizytów, jako niebezpiecznych dokonują, organizatorzy lub obsługa.
 11. Terenem konwentu są budynki ZS Elektrycznych i ZS Ekonomicznych w Opolu i oraz ogrodzony wokół nich teren, czyli boisko szkolne i tereny zielone.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia z użytku wyznaczonych części budynków i terenów okalających budynki. Złamanie zakazu, wtargnięcie na zamknięty teren/ zdarcie plomby będzie wiązało się z usunięciem z terenu konwentu.
 13. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Wprowadzenie takich substancji na teren konwentu skutkuje ich bezzwrotną konfiskatą,  a osoby pod ich wpływem zostają usunięte z terenu konwentu bądź oddane w ręce policji.
 14. Organizatorzy i obsługa, w przypadku podejrzenia posiadania, bądź używania przedmiotów zakazanych tym regulaminem i prawem polskim, zastrzega sobie prawo do żądania okazania rzeczy posiadanych i dokumentów, przez użytkownika konwentu. W przypadku odmowy użytkownik może zostać trwale usunięty z terenu imprezy.
 15. Palenie wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów jest dopuszczalne jedynie w wyznaczonych strefach poza budynkami konwentu.
 16. Osoby zachowujące się w sposób nieodpowiedni, wulgarny, obrażający innych, bądź nagminnie uprzykrzają czas spędzony na konwencie innym użytkownikom, zostaną usunięte z terenu konwentu.
 17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. Wartościowe przedmioty takie jak np. laptopy czy tablety mogą być przechowywane u organizatorów. Rzeczy znalezione podczas konwentu (również dokumenty) będą do odbioru u organizatorów.
 18. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości, również w toaletach.
 19. Nie wolno bez zgody organizatorów samodzielnie oplakatowywać terenu konwentu lub stosować reklamę wizualną.
 20. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania .
 21. Regulamin konwentu jest opublikowany na stronie http://opolcon.pl/regulamin
 22. Użytkownicy mają obowiązek wykonywać polecenia organizatorów bądź obsługi
 23. Konwent Opolcon będzie rejestrowany. Uczestnictwo w konwencie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonywanych podczas Opolconu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Opolconu oraz organizatora.
 24. W kwestiach spornych bądź nieokreślonych regulaminem ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.