Regulamin

 1. Organizatorami  Konwentu Opolcon [dalej nazywanego Konwentem]  jest Stowarzyszenie OKF FENIX,  Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu.
 2. Konwent jest imprezą zamkniętą, o charakterze niekomercyjnym, a Organizatorzy i Obsługa pracują społecznie. Konwent trwa od 15 do 17 listopada 2019 roku.
 3. Osoby przebywające na terenie Konwentu (dalej nazywane Uczestnikami) mają obowiązek przestrzegania regulaminu. Jego nieprzestrzeganie może skutkować usunięciem z terenu Konwentu.
 4. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu i pokazać na każde wezwanie osoby do tego powołanej.
 6. Osobami mogącymi sprawdzać identyfikatory są Organizatorzy i Obsługa, zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji lub ochronie.
 7. Podczas akredytacji należy okazać dokument potwierdzający datę urodzenia.
 8. Ze względów formalnych organizacja zastrzega sobie prawo spisania numeru PESEL i innych danych osobowych wymaganych w przypadku postępowania ubezpieczeniowego.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pokazać przy punkcie akredytacyjnym zgodę rodzica na uczestnictwo w Konwencie, którą można pobrać tutaj. Osoby niepełnoletnie bez zgody opiekuna nie zostaną wpuszczone na teren Konwentu. Zgoda na uczestnictwo nie obejmuje tych niepełnoletnich, którzy przyjdą na teren Konwentu razem z opiekunem prawnym i będą przebywać pod jego opieką na terenie Konwentu.
 10. Na terenie imprezy nie wolno posługiwać się bronią, narzędziami ani atrapami broni, które mogą być uznane za niebezpieczne. Kwalifikacji rekwizytów jako niebezpiecznych dokonują Organizatorzy lub Obsługa.
 11. Terenem Konwentu są budynki ZS Elektrycznych i ZS Ekonomicznych w Opolu oraz ogrodzony wokół nich teren, czyli boisko szkolne i tereny zielone.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia z użytku wyznaczonych części budynków i terenów okalających budynki. Złamanie zakazu, wtargnięcie na zamknięty teren/zdarcie plomby będzie wiązało się z usunięciem z terenu Konwentu.
 13. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Wprowadzenie takich substancji na teren Konwentu skutkuje ich bezzwrotną konfiskatą, a osoby pod ich wpływem zostają usunięte z terenu Konwentu bądź oddane w ręce policji.
 14. Organizatorzy i Obsługa, w przypadku podejrzenia posiadania, bądź używania przedmiotów zakazanych tym regulaminem i prawem polskim, zastrzega sobie prawo do żądania okazania rzeczy posiadanych i dokumentów przez użytkownika Konwentu. W przypadku odmowy użytkownik może zostać trwale usunięty z terenu imprezy.
 15. Wydarzenie jest całkowicie apolityczne. Prowadzenie agitacji politycznej jest zakazane i będzie skutkować w wyrzuceniu z terenu imprezy.
 16. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów, jest dopuszczalne jedynie w wyznaczonych strefach poza budynkami Konwentu.
 17. Osoby zachowujące się w sposób nieodpowiedni, wulgarny, obrażający innych, bądź nagminnie uprzykrzające czas spędzany na Konwencie innym uczestnikom, zostaną usunięte z terenu Konwentu.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. Wartościowe przedmioty takie jak np. laptopy czy tablety mogą być przechowywane u Organizatorów. Rzeczy znalezione podczas Konwentu (również dokumenty) będą do odbioru u Organizatorów.
 19. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości, również w toaletach.
 20. Nie wolno bez zgody Organizatorów samodzielnie oplakatowywać terenu Konwentu ani stosować reklamy wizualnej.
 21. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 22. Regulamin Konwentu jest opublikowany na stronie http://opolcon.pl/regulamin
 23. Uczestnicy mają obowiązek wykonywać polecenia Organizatorów bądź Obsługi.
 24. Konwent Opolcon będzie rejestrowany. Uczestnictwo w Konwencie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających podobizny uczestników, wykonywanych podczas Opolconu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Opolconu oraz Organizatora.
 25. W kwestiach spornych bądź nieokreślonych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.