Regulamin Konkursu „Bardzo Polski Setting”.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy  regulamin (dalej jako: „Regulamin”)  określa warunki, zgodnie z którymi odbywa się konkurs „Bardzo Polski Setting” (dalej jako: „Konkurs”).    
    
 2. Organizatorem  konkursu jest Stowarzyszenie  OKF Fenix, NIP: 754-30-86-073  (dalej jako: „Organizator”).    
    
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania wydarzenia Festiwal Fantastyki Opolcon 2023  (dalej jako: „Opolcon”.
    
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo REBEL Sp. z o. o. (dalej  jako: „Sponsor”).    
    
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest  Stowarzyszenie OKF Fenix.    
    
 6. Udział  w konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które mógłby ponieść Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.
    
 7. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych  przyczyn, na które Organizator nie ma wpływu, w tym siły wyższej.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być każdy uczestnik Opolconu.
    
 2. Zgłoszenie  udziału w Konkursie następuje poprzez wrzucenie kartki/kartek z  zapisaną odpowiedzią oraz imieniem i nazwiskiem, ksywką i numerem  telefonu do urny znajdującej się przy punkcie “GM PickUp” na 3  piętrze Zespołu Szkół Elektrycznych
    
 3. Uczestnikami  Konkursu nie mogą być Organizatorzy Opolconu.
    
 4. Prawa  do uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim  związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie  można przenosić na inne osoby i podmioty.  
    
 5. Konkurs  nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez  Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez  Facebook, Inc.  
    
 6. W  myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis  Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez  Organizatora.    

§ 3. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych  Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
    
 2. Organizator  oświadcza, że nie prowadzi kontroli i monitoringu treści  umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i  prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem  naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.  
    
 3. Organizator  zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie  Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub  Regulaminem oraz regulaminem Opolcon,  w szczególności uczestników, którzy:  
  1.   ich praca jest plagiatem;   
      
  2.   podejmują działania niezgodne z zasadami Opolcon;      
      
  3.   ingerują w mechanizm działania Konkursu.
     

§ 4. Zgłoszenie konkursowe

 1. Zgłoszeniem  konkursowym jest napisanie konceptu najbardziej Polskiego Settingu  do gry Genesys.
    
 2. Zgłoszenie  nie powinno przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu.
    
 3. Zgłoszenie  konkursowe musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość  Uczestników biorących udział w Konkursie.  
    
 4. Zgłoszenie  konkursowe jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz  zaakceptowaniem jego treści.  
    
 5. Zgłoszenia  konkursowe przyjmowane będą w terminach:
  15.09.2023 r. od godz. 17:00  do dnia 16.09.2023  r. do godz. 18:00.
 6. Zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 5. Wyłonienie laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy  zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy:
  • złożą zgłoszenie konkursowe w wyznaczonym miejscu i terminie
      
  • stawią się osobiście na ceremonii wręczenia nagród
     
 2. Aby  otrzymać Nagrodę, wszystkie warunki określone w treści § 5 ust. 1 Regulaminu muszą  zostać spełnione.
    
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17.09.2023  r.  
    
 4. Organizator  skontaktuje się z laureatami w terminie do godziny od daty  rozstrzygnięcia Konkursu – za pośrednictwem SMS na podany w  zgłoszeniu numer telefonu.
    
 5. Prace  będą oceniane w następujących kategoriach przez członków  4-osobowego jury:
  • polskość settingu,
  • spójność settingu,
  • grywalność settingu,
  • pomysł na setting.

§ 6. Nagrody

 1. W  związku z organizacją Konkursu ustanawia się nagrody ufundowane  przez Sponsora.
    
 2. Nagrodą  główną jest podręcznik do gry Genesys.
    
 3. Zdobywcami  nagród w Konkursie są autorzy 3 najlepszych prac.
    
 4. Wszelkie  wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień  tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.    
    
 5. Publiczna  informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie  wydarzenia w serwisie Facebook.

§ 7. Zasady przyznawania nagród

 1. Decyzja  co do wskazania Laureatów oraz przyznania nagród jest ostateczna i  nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora  informacji przed przyznaniem nagrody wskazanej w niniejszym  regulaminie iż nagrodzona praca nie spełnia wymogów konkursowych  lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia  niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:  
  • wstrzymania się z przekazaniem lub   realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;   
      
  • odmowy   przekazania lub realizacji nagrody przez danego Uczestnika Konkursu  
   i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika;   
     
 1. Prawo  laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji  którejkolwiek z nagród określonych Regulaminem jest niezbywalne.    
    
 2. W  przypadku rezygnacji z otrzymania Nagrody Głównej, otrzymuje ją  Uczestnik następny
  w kolejności.

§ 8. Wydanie nagród

 1. Nagroda główna zostanie przekazana uczestnikowi w trakcie ceremonii  przyznania nagród.
    
 2. Wartość nagród dla zwycięzców nie przekracza kwoty 2000 (dwóch tysięcy) złotych.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie OKF Fenix.
    
 2. Dane  osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez  udział w konkursie.
    
 3. W  sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail:  artur.jarmolinski@fenix.rpg.pl.  
    
 4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu  oraz wręczenia Nagród – tj. 17.09.2023 r.
    
 5. W  zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym  czasie.  
    
 6. Ma  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  przepisy o ochronie danych osobowych.  
    
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest  również warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania  danych lub cofnięcie zgody będzie skutkowało odmową rejestracji  Pani/Pana zgłoszenia w konkursie lub niemożnością wręczenia  nagród.  
    
 8. W  przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody, Pani/Pana dane osobowe  zostaną natychmiastowo usunięte.
    
 9. Dane  udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie.   
     
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.   
     
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.   
     
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na serwisie społecznościowym   Facebook na stronie wydarzenia Opolcon 2023.
     
 5. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
    
Skip to content