Regulamin obsługi

I Zasady ogólne

 1. Każdy wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Ogólnego Konwentu Fanów Fantastyki Opolcon 2022
 2. Wolontariusze podzieleni są na sekcje: Porządkowa, Akredytacja, Techniczni, Zabezpieczenie, Medycy, Logistyka, Informacja, Planszówki, E-sport, Cosplay Na czele każdej sekcji stoi organizator, a sekcje są sobie równe. Podział na sekcje wprowadzony jest dla lepszego podziału obowiązków
 3. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
 4. Każdy kandydat na wolontariusza wysyłając zgłoszenie akceptuje regulamin ogólny i regulamin wolontariuszy.

II Zakres obowiązków

 1. Do obowiązków wolontariuszy należy:
 • Dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie imprezy
 • Wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów, wykonywania powierzonej im pracy w sposób staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestników imprezy.
 • przestrzeganie grafiku dyżurów, zgłoszenie się 15 min. przed dyżurem do koordynatora.
 • dbanie o dobre imię i wizerunek wydarzenia
 • pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości
 • informowanie koordynatorów i organizatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych
 • Przestrzeganie regulaminu ogólnego imprezy, regulaminu wolontariuszy i obostrzeń epidemicznych, a także RODO
 • wolontariusze mają obowiązek spać przynajmniej 6h na dobę, spożywać 3 posiłki dziennie i nawadniać się regularnie.

III Przywileje

 1. Każdy wolontariusz może liczyć na:
 • koszulkę z imprezy
 • podstawowe wyżywienie
 • osobny sleeproom i pokój tylko dla obsługi
 • przeszkolenie do swojej funkcji
 • zaświadczenie o wolontariacie (jeśli wolontariusz  wyrazi wcześniej taką chęć)
 • Możliwość zobaczenia organizacji konwentu od środka

IV Zgłoszenie na wolontariusza

 1. Wolontariuszem Opolconu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, bądź osoba, która ukończyła 16 lat i jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażą na to pisemną zgodę
 2. Zgłoszenia można wysyłać przez formularz na stronie internetowej opolcon.pl Zakładka Zgłoszenia – Obsługa
 3. Każdy z kandydatów otrzyma potwierdzenie rozpatrzenia i przyjęcia do grona wolontariuszy po zamknięciu zgłoszeń
 4. Liczba miejsc w każdej sekcji jest ograniczona, Koordynator ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny
 5. Dane podawane w zgłoszeniu wykorzystywane są na potrzeby procesu rekrutacji

V Praca wolontariusza

 1. Wolontariusz wykonuje swoją pracę dobrowolnie i nie pobiera za nią wynagrodzenia.
 2. Wolontariusz ma do przepracowania minimum 10  godzin dyżuru w ciągu trwania całej imprezy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany minimalnej ilości roboczogodzin
 3. Koordynator każdej z sekcji może przygotować dodatkowe procedury którego ten regulamin nie opisuje.
 4. Zabronione jest aby wolontariusze byli pod wpływem alkoholu ( bądź innych środków odurzających) podczas swojej pracy.
 5. Wolontariusze którzy nie będą przestrzegać regulaminu wolontariuszy bądź regulaminu ogólnego imprezy mogą zostać usunięci z terenu imprezy. W przypadku łamania prawa, przez wolontariusza na terenie imprezy, osoba taka może być przekazana organom ścigania.

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu
 2. Pytania na temat wolontariatu kandydaci na wolontariuszy i inne osoby zainteresowane mogą kierować w mailu pod adresem obsluga@opolcon.pl
Skip to content