Regulamin programu

I Zasady ogólne

1.           Każda osoba posiadająca akredytacje programową zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu Ogólnego Konwentu Fanów Fantastyki Opolcon 2023 oraz regulaminu Akredytacji programowej. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.

II Zakres obowiązków

1.           Przeprowadzenie zgłoszonego i zaakceptowanego punktu programu w czasie alokowanym w ostatecznej wersji programu konwentu.

2.           Informowanie koordynatora ds. Programu o możliwych przeszkodach oraz innych okolicznościach związanych z prowadzeniem punktu programu w ustalonym czasie. W szczególności informowanie z wyprzedzeniem o niemożności przeprowadzenia punktu programu w danym czasie z przyczyn losowych.

3.           W przypadku zgłoszenia konkursu informowanie o formie jego przeprowadzania. Możliwe formy to konkurs indywidualny oraz konkurs grupowy.

III Organizator oferuje

1.           Twórcom programu organizatorzy zapewniają potrzebny do przeprowadzenia atrakcji sprzęt oraz warunki ustalone przed konwentem.

IV Zgłoszenia punktów programu

1.           Zgłoszenia można wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://opolcon.pl/zglos-punkt-programu/

2.           Formularz zgłoszeniowy przyjmuje zgłoszenia do 13.08.2023. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3.           Organizator zobowiązuje się do przesłania ostatecznej wersji programu konwentu do 11.09.2023.

4.           Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia punktu programu bez podawania przyczyny.

V  Postanowienia końcowe

1.           Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

2.           Pytania na temat akredytacji programu można kierować mailowo pod adresem: program@opolcon.pl

3.           Regulamin należy traktować jak ogólne wytyczne. Indywidualne warunki współpracy można ustalić bezpośrednio z organizacją imprezy.

Skip to content