Regulamin turnieju CS: GO

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w turnieju e-sportowym w grę ”Counter-Strike: Global Offensive”, jego przebiegu oraz nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem
 3. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie OKF Fenix (dalej: „Organizator”)
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju
 5. Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Turniej jest przewidziany na maksymalnie 16 graczy
 7. W przypadku większej ilości chętnych, o udziale w turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 8. Zapisy na Turniej trwają od 8.05.2023 r. do 15 minut przed rozpoczęciem turnieju do lub do wyczerpania miejsc.
 9. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Opolconu lub na wydarzeniu na Facebooku, oraz podczas samego wydarzenia, bezpośrednio u obsługi Turnieju
 10. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu liczby wolnych miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji wyboru nagród rzeczowych z nagrodzonymi Zawodnikami.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TURNIEJU

 1. Turniej rozpocznie się w dniu 16.09.2022 o godzinie 10:15 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 48A, w sali nr 32.
 2. Miejsce i czas turnieju mogą ulec zmianie.

§ 3  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy, którzy zgłosili swój udział Organizatorowi Turnieju
 2. Aby wziąć udział w turnieju należy pojawić się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu w trakcie trwania festiwalu Opolcon, w sali podanej jako miejsce odbywania się turnieju.
 3. Każda osoba biorąca udział w turnieju musi być uczestnikiem festiwalu Opolcon i obowiązuje ją również regulamin festiwalu, włącznie z osobami niepełnoletnimi. Oznacza to, że osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie zgodę rodzica na udział w festiwalu.
 4. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta około 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
 5. Za złamanie regulaminu turnieju jak i regulaminu festiwalu grozi dyskwalifikacja z turnieju.

§ 4 ZASADY ROZGRYWEK

 1. Turniej odbywa się w formacie Single-Elimination.
 2. Mecze zostaną rozegrane w formule First to 16, Best of 1.
 3. W przypadku mniejszej liczby chętnych formuła turnieju może ulec zmianie. Taki fakt zostanie ogłoszony na wydarzeniu na Facebooku.
 4. Drabinka turniejowa zostanie opublikowana na wydarzeniu turnieju po zebraniu wystarczającej liczby zawodników
 5. Mecze turniejowe będą się odbywać przy pomocy serwerów i oprogramowania dostarczonych przez Stowarzyszenie OKF Fenix oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu.
 6. Drabinka kwalifikacyjna oraz pokoje meczowe będą uzupełniane i obsługiwane przez wolontariuszy festiwalu Opolcon.
 7. Adres IP serwera zostanie podany zawodnikom najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym terminem spotkania
 8. Cały turniej będzie przeprowadzony na jednej mapie.
 9. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jeden z Zawodników osiągnie bilans 16 wygranych rund. W przypadku remisu (15:15), będzie rozegrana dogrywka (Zawodnik, który zdobędzie 4 rundy w dogrywce wygrywa).
 10. Dogrywka w systemie MR3 składa się z 6 rund (po 3 rundy na jedną stronę).
 11. Każdy z Zawodników na początku dogrywki otrzymuje podstawę pieniężną w wysokości 10 000$.
 12. Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate) z wyjątkiem obsługi turnieju, Organizatora.
 13. Każdy Zawodnik (wskutek przyczyn niezależnych) może się spóźnić do 15 minut od ustalonej godziny meczu.
 14. Wszystkie nieprawidłowości związane z Regulaminem należy udokumentować i zgłosić przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając obsługę Turnieju.
 15. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w Regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę.
 16. Każdy z Zawodników musi mieć konto bez zarejestrowanego VAC Bana na platformie Steam oraz brak udokumentowanego zakazu gry na innych platformach

§ 5 NIEUCZCIWA GRA

 1. Kategorycznie zabrania się korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę.
 2. Zabronione jest granie na nielegalnych lub cudzych kontach Steam. Osoby posiadające VAC Bana nie mogą uczestniczyć w Turnieju ( gry Counter Strike: Global Offensive).
 3. W przypadku zarejestrowania nieprawidłowości z wiarygodnością Zawodnika przeciwnego, należy wstrzymać się z rozegraniem meczu do czasu rozstrzygnięcia sprawy spornej.
 4. Osoba podejrzana o używanie niedozwolonych programów lub posiadająca zarejestrowaną blokadę VAC, zobowiązana jest do wyjaśnienia sytuacji lub jej rozwiązania, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 5. W przypadku braku odzewu ze strony zainteresowanego Zawodnika, po upływie wyznaczonego czasu Zawodnik zgłaszający otrzymuje automatyczne zwycięstwo w całym meczu.
 6. Oszukiwanie podczas meczu oznacza usunięcie Zawodnika z turnieju, bez możliwości kontynuacji rozgrywek.
 7. Zawodnik zgłaszający potencjalne oszustwo obsłudze Turnieju ma 5 minut od zakończenia meczu, przed zatwierdzeniem wyniku spotkania na podanie:

– w jakim momencie meczu nastąpiło domniemane oszustwo (runda/minuta w meczu),

– jakiego rodzaju oszustwa dopuścił się gracz (wskazanie dokładnego opisu sytuacji).

 1. Zgłoszenie musi zawierać dokładne informacje, na temat Zawodnika, który jest podejrzewany o oszukiwanie.
 2. Po zaakceptowaniu wyniku, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
 3. Obsługa Turnieju zastrzega sobie prawo do decyzji o powtórzeniu lub unieważnieniu odbytego meczu.

§ 6 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie festiwalu: opolcon.pl
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego
 4. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator w wyjątkowych sytuacjach spornych zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z Regulaminem w trosce o ducha zdrowej rywalizacji – fair-play.
Skip to content