Regulamin turnieju Rocket League

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w turnieju e-sportowym w grę ”Rocket League”’, jego przebiegu oraz nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem
 3. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie OKF Fenix (dalej: „Organizator”)
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju
 5. Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu, jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Turniej jest przewidziany na maksymalnie 8 drużyn
 7. W przypadku większej ilości chętnych, o udziale w turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 8. Zapisy na Turniej trwają od 8.05.2023 r. do do 15 minut przed rozpoczęciem turnieju do lub do wyczerpania miejsc.
 9. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej opolcon.pl, na wydarzeniu Opolconu na Facebooku, oraz podczas samego wydarzenia, bezpośrednio u obsługi Turnieju
 10. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu liczby wolnych miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.
 11. Ewentualnych zmian w zgłoszonym składzie Drużyny można dokonać do 16.09.2023r, do 15 minut przed rozpoczęciem turnieju
 12. Zwycięskiej drużynie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz waluta festiwalowa
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji wyboru nagród rzeczowych z nagrodzonymi Zawodnikami.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TURNIEJU

 1. Turniej rozpocznie się w dniu 16.09.2022 o godzinie 14:30 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 48A, w sali nr 32.

§ 3  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie Drużyny, które zgłosiły swój udział Organizatorowi Turnieju
 2. Aby wziąć udział w turnieju, należy pojawić się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 48A, w sali nr 32. w sobotę 16.09, o godz. 14:30
 3. Każda osoba biorąca udział w turnieju musi być uczestnikiem Opolconu i obowiązuje ją również regulamin festiwalu, włącznie z osobami niepełnoletnimi. Oznacza to, że osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie zgodę rodzica na udział w festiwalu.
 4. Zgłoszenia można składać przed wydarzeniem w formularzu zgłoszeniowym, udostępnionym na wydarzeniu na portalu FB, lub podczas samego wydarzenia.
 5. Za złamanie regulaminu turnieju, jak i regulaminu festiwalu, grozi dyskwalifikacja z turnieju.
 6. Turniej jest przeznaczony dla Drużyn, które posiadają 2 graczy, plus jeden opcjonalny gracz rezerwowy.

§ 4 ZASADY ROZGRYWEK

 1. Turniej odbywa się w formacie Single-Elimination, Best of 1
 2. Obowiązuje system rozgrywek 2v2.
 3. Drabinka turniejowa zostanie opublikowana po zebraniu wystarczającej liczby drużyn
 4. Turniej rozgrywany będzie na mapie DFH Stadium (dzień).
 5. Drużyny rozstawiane są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.
 6. Mecze turniejowe będą się odbywać przy pomocy serwerów i oprogramowania dostarczonych przez Stowarzyszenie OKF Fenix oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.
 7. Drabinka kwalifikacyjna oraz pokoje meczowe będą uzupełniane i obsługiwane przez wolontariuszy festiwalu Opolcon.
 8. Adres IP serwera zostanie podany drużynom najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym terminem spotkania
 9. Każda Drużyna (wskutek przyczyn niezależnych) może się spóźnić do 15 minut na ustaloną godzinę meczu.
 10. Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, gdy brakuje jednego lub więcej Zawodników. W takiej sytuacji liczone jest 15 min spóźnienia.
 11. Dopuszczalne jest rozegranie meczu z Zawodnikiem spoza zgłoszonego składu Drużyny. Dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy taki fakt zostanie odpowiednio wcześniej zakomunikowany Drużynie przeciwnej oraz Administratorowi Turnieju,. Decyzję nt. akceptacji zmiany Zawodnika podejmuje Administrator Turnieju lub osoba przez niego wyznaczona.
 12. Zmiana Zawodnika musi być zasygnalizowana Drużynie przeciwnej oraz Administratorowi Turnieju, który zatwierdzi zmianę Zawodnika. W innych przypadkach gra w zastępstwie nie jest możliwa.
 13. Wszystkie nieprawidłowości związane z Regulaminem należy udokumentować i zgłosić je przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając Administratora Turnieju lub osobę wspierającą administrację Turnieju.
 14. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w Regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę.
 15. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych programów ułatwiających rozgrywkę, czyli tzw. “cheatów”
 16. Złamanie zapisu z ust. 27 pkt. 4 Regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją Drużyny z Turnieju oraz przyznaniem wygranej walkowerem na rzecz Drużyny przeciwnej.

§ 5 NIEUCZCIWA GRA

 1. Kategorycznie zabrania się korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę.
 2. W przypadku zarejestrowania nieprawidłowości z wiarygodnością graczy Drużyny przeciwnej, należy wstrzymać się z rozegraniem meczu do czasu rozstrzygnięcia sprawy spornej.
 3. Osoba podejrzana o używanie niedozwolonych programów, zobowiązana jest do wyjaśnienia sytuacji lub jej rozwiązania, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 4. W przypadku braku odzewu ze strony zainteresowanego Zawodnika, po upływie wyznaczonego czasu Drużyna zgłaszająca otrzymuje automatyczne zwycięstwo w całym meczu.
 5. W turnieju zabrania się celowego poddawania meczu przeciwnikowi.
 6. Uprasza się graczy o nie wchodzenie na nie swoje mecze oraz nie komentowanie w podstronach nie swoich meczy. Takie zachowanie będzie karane przez Administratora, co może prowadzić do dyskwalifikacji.
 7. W turnieju zabrania się podpinania własnego sprzętu
 8. Oszukiwanie podczas meczu oznacza usunięcie całej Drużyny z kwalifikacji, bez możliwości kontynuacji rozgrywek.
 9. Drużyna zgłaszająca potencjalne oszustwo Administratorowi Turnieju ma 5 minut od zakończenia meczu, przed zatwierdzeniem wyniku spotkania na podanie:

– w jakim momencie meczu nastąpiło domniemane oszustwo (runda/minuta w meczu),

– jakiego rodzaju oszustwa dopuścił się gracz (wskazanie dokładnego opisu sytuacji).

 1. Zgłoszenie musi zawierać dokładne informacje, na temat Zawodnika, który jest podejrzewany o oszukiwanie.
 2. Po zaakceptowaniu wyniku i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
 3. Administrator Turnieju zastrzega sobie prawo do decyzji o powtórzeniu lub unieważnieniu odbytego meczu.
 4. Gracze lub Drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują dyskwalifikację na udział w Turniejach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie OKF Fenix.

§ 6 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na profilu Opolconu na Facebooku oraz na stronie festiwalu: opolcon.pl
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego
 4. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator w wyjątkowych sytuacjach spornych zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z Regulaminem w trosce o ducha zdrowej rywalizacji – fair-play.
Skip to content