Regulamin turnieju Teamfight Tactics

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w turnieju e-sportowym w grę ”Teamfight Tactics”, jego przebiegu oraz nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem
 3. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie OKF Fenix (dalej: „Organizator”)
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju
 5. Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Turniej jest przewidziany na maksymalnie 32 graczy
 7. W przypadku większej ilości chętnych o udziale w turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 8. Aby turniej się odbył, musi zgłosić się 8 osób.
 9. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników, Organizator ma prawo anulować turniej.
 10. Nagrodami w turnieju są nagrody rzeczowe przygotowane przez Opolcon.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TURNIEJU

 1. Turniej rozpocznie się w dniu 16.09.2022 o godzinie 10:15 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 48A, w sali nr 32.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W turnieju mogą brać udział gracze posiadający konto na serwerze EUNE.
 2. Aby wziąć udział w turnieju należy pojawić się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 48A, w sali nr 32 w trakcie trwania Opolconu
 3. Każda osoba biorąca udział w turnieju musi być uczestnikiem Opolconu i obowiązuje ją również regulamin festiwalu, włącznie z osobami niepełnoletnimi, zgłaszającymi się do turnieju przed wydarzeniem.
 4. Zgłoszenia można składać przed wydarzeniem w formularzu zgłoszeniowym, udostępnionym na wydarzeniu na Facebooku, lub podczas samego wydarzenia.
 5. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta ok. 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
 6. Za złamanie regulaminu turnieju, jak i regulaminu festiwalu, grozi dyskwalifikacja z turnieju.

§ 4 ZASADY ROZGRYWEK

 1. Zawodnicy będą zbierali punkty za rozgrywki w trakcie 5 przewidzianych rund.
 2. Zawodnicy zostaną podzieleni na 8-osobowe grupy, w których rozegrają po 5 rund. Grupy zostaną przetasowane po dwóch pierwszych grach.
 3. 8 graczy z największą liczbą punktów trafi do finału.
 4. Punkty za zajęcie miejsc 1-8 w eliminacjach, jak i w finale, to kolejno: 8/7/6/5/4/3/2/1 punktów (czyli 8 pkt. za pierwsze miejsce, 1 pkt. za ósme).
 5. Finał będzie składał się z 3 meczy rozgrywanych przez 8 najlepszych graczy.
 6. Turniej wygrywa osoba z największą liczbą punktów.
 7. W przypadku remisu zwycięża osoba, która miała najwięcej pierwszych miejsc, następnie drugich miejsc, a następnie liczba trzecich miejsc.

§ 8 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na profilu festiwalu Opolcon na Facebooku oraz na stronie festiwalu: opolcon.pl
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
Skip to content