Regulamin wolontariuszy

I Zasady ogólne

    1. Każdy wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Ogólnego Festiwalu Fantastyki Opolcon 2023

 Regulamin można znaleźć tutaj – https://opolcon.pl/regulamin/

    2. Wolontariusze podzieleni są na sekcje: Porządkową, Akredytację, Techniczną, Zabezpieczenia, Logistyki, Informacji, Gier bez prądu, Bloku Rozrywki Elektronicznej, Cosplayu. Na czele każdej sekcji stoi koordynator, a sekcje są sobie równe. Podział na sekcje wprowadzony jest dla lepszego podziału obowiązków. Na czele wszystkich sekcji obsługi stoi Szef grupy obsługi i administracji.

    3. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Ich praca i uczestnictwo w wydarzeniu jest dobrowolne i oparte o obustronnym porozumieniu.

    4. Każdy kandydat na wolontariusza, wysyłając zgłoszenie, akceptuje regulamin ogólny wydarzenia i regulamin wolontariuszy.

    5. Wolontariusz może zrezygnować z uczestnictwa w imprezie przed rozpoczęciem Festiwalu, jak i w trakcie trwania imprezy, zgłaszając taką chęć bezpośrednio do swojego koordynatora bądź organizatora obsługi

II Zakres obowiązków

    1. Do obowiązków wolontariuszy należy:

    • Dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie imprezy, jak i sprawny przebieg imprezy;

    • Wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów, wykonywania powierzonej im pracy w sposób staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestników imprezy;

    • Przestrzeganie grafiku dyżurów, zgłoszenie się 15 min. przed dyżurem do koordynatora;

    • Dbanie o dobre imię i wizerunek wydarzenia;

    • Pomoc uczestnikom, innym wolontariuszom i organizatorom w miarę własnych możliwości;

    • Informowanie koordynatorów i organizatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych;

    • Przestrzeganie regulaminu ogólnego imprezy, regulaminu wolontariuszy i obostrzeń epidemicznych, a także dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych pod jego opieką;

    • Wolontariusze mają obowiązek spać przynajmniej 6h na dobę, spożywać 3 posiłki dziennie i nawadniać się regularnie.

III Przywileje:

    1. Każdy wolontariusz może liczyć na:

    • koszulkę z imprezy;

    • podstawowe wyżywienie i wodę;

    • osobny sleeproom i pokój tylko dla obsługi;

    • przeszkolenie do wykonywania swoich zadań;

    • zaświadczenie o wolontariacie, jeżeli wolontariusz wyrazi taką chęć;

    • możliwość zobaczenia organizacji festiwalu od środka i zdobycia doświadczenia organizacyjnego;

    • możliwość uczestniczenia w wybranych punktach programu i szybsze wejście na konkurs Cosplay.

IV Zgłoszenie na wolontariusza

    1. Wolontariuszem Opolconu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, bądź osoba, która ukończyła 16 lat i jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażą na to pisemną zgodę.

    2. Zgłoszenia można wysyłać przez formularz na stronie internetowej opolcon.pl: Zakładka Zgłoszenia – Obsługa.

    3. Zgłoszenia każdego z kandydatów zostaną rozpatrzone maksymalnie tydzień po zamknięciu zgłoszeń, czyli około pierwszego tygodnia września.Koordynatorzy mają prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny.

  4. Liczba miejsc w każdej sekcji jest ograniczona.  

 5. Dane podawane w zgłoszeniu wykorzystywane są na potrzeby procesu rekrutacji, legalizacji pracy wolontariuszy i kontaktu z wolontariuszami.

    6. Edycja informacji podanych w zgłoszeniu możliwa jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: obsługa@opolcon.pl.

V Praca wolontariusza

    1. Wolontariusz wykonuje swoją pracę dobrowolnie i nie pobiera za nią wynagrodzenia.

    2. Wolontariusz ma do przepracowania minimum 12  godzin dyżuru w ciągu trwania całej imprezy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany minimalnej ilości godzin dyżuru.

    3. Koordynator każdej z sekcji może przygotować dodatkowe procedury, których ten regulamin nie opisuje, by usprawnić bądź regulować pracę konkretnej sekcji.

    4. Zabronione jest, aby wolontariusze byli pod wpływem alkoholu (bądź innych środków odurzających) podczas swojego dyżuru.

    5. Wolontariusze, którzy nie będą przestrzegać regulaminu wolontariuszy bądź regulaminu ogólnego imprezy mogą zostać usunięci z terenu imprezy. W przypadku łamania prawa przez wolontariusza na terenie imprezy, osoba taka może być przekazana organom ścigania.

VI Postanowienia końcowe

    1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

    2. W przypadku wystąpienia spraw i problemów nieujętych w powyższym regulaminie, głos decydujący mają koordynatorzy sekcji i Szef Grupy Obsługi i Administracji.

    3. Pytania na temat wolontariatu kandydaci na wolontariuszy i inne osoby zainteresowane mogą kierować w mailu pod adresem obsługa@opolcon.pl bądź na nasze media społecznościowe.

Skip to content