Regulamin

 1. Organizatorami Konwentu Fanów Fantastyki Opolcon (dalej nazywanego Konwentem) jest Stowarzyszenie OKF FENIX,  Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu [dalej nazywanego ZS Elektrycznych] oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu [dalej nazywanego ZS Ekonomicznych].
 2. Konwent jest imprezą zamkniętą, o charakterze niekomercyjnym, a Organizatorzy i Obsługa pracują społecznie. Konwent trwa od 17 do 19 września 2021 roku.
 3. Osoby przebywające na terenie Konwentu (dalej nazywane Uczestnikami) mają obowiązek przestrzegania regulaminu. Jego nieprzestrzeganie może skutkować usunięciem z terenu Konwentu.
 4. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu i pokazać na każde wezwanie osoby do tego powołanej.
 6. Osobami mogącymi sprawdzać identyfikatory są Organizatorzy i Obsługa, zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji lub ochronie.
 7. Podczas akredytacji należy okazać dokument potwierdzający datę urodzenia.
 8. Ze względów formalnych organizacja zastrzega sobie prawo spisania numeru PESEL i innych danych osobowych wymaganych w przypadku postępowania ubezpieczeniowego.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pokazać przy punkcie akredytacyjnym zgodę rodzica na uczestnictwo w Konwencie, którą można pobrać tutaj. Osoby niepełnoletnie bez zgody opiekuna nie zostaną wpuszczone na teren Konwentu. Zgoda na uczestnictwo nie obejmuje tych niepełnoletnich, którzy przyjdą na teren Konwentu razem z opiekunem prawnym i będą przebywać pod jego opieką.
 10. Na terenie imprezy nie wolno posługiwać się bronią, narzędziami ani atrapami broni, które mogą być uznane za niebezpieczne. Kwalifikacji rekwizytów jako niebezpiecznych dokonują Organizatorzy lub Obsługa.
 11. Terenem Konwentu są budynki ZS Elektrycznych i ZS Ekonomicznych w Opolu oraz ogrodzony wokół nich teren, czyli boisko szkolne i tereny zielone.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia z użytku wyznaczonych części budynków i terenów okalających budynki. Złamanie zakazu, wtargnięcie na zamknięty teren/zdarcie plomby będzie wiązało się z usunięciem z terenu Konwentu.
 13. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Wprowadzenie takich substancji na teren Konwentu skutkuje ich bezzwrotną konfiskatą, a osoby pod ich wpływem zostają usunięte z terenu Konwentu bądź oddane w ręce policji.
 14. Organizatorzy i Obsługa, w przypadku podejrzenia posiadania, bądź używania przedmiotów zakazanych tym regulaminem i prawem polskim, zastrzega sobie prawo do żądania okazania rzeczy posiadanych i dokumentów przez uczestnika Konwentu. W przypadku odmowy uczestnik może zostać trwale usunięty z terenu imprezy.
 15. Wydarzenie jest całkowicie apolityczne. Prowadzenie agitacji politycznej jest zakazane i będzie skutkować w wyrzuceniu z terenu imprezy.
 16. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów, jest dopuszczalne jedynie w wyznaczonych strefach poza budynkami Konwentu.
 17. Osoby zachowujące się w sposób nieodpowiedni, wulgarny, obrażający innych, bądź nagminnie uprzykrzające czas spędzany na Konwencie innym uczestnikom, zostaną usunięte z terenu Konwentu.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. Wartościowe przedmioty takie jak np. laptopy czy tablety mogą być przechowywane u Organizatorów. Rzeczy znalezione podczas Konwentu (również dokumenty) będą do odbioru u Organizatorów.
 19. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości, również w toaletach.
 20. Nie wolno bez zgody Organizatorów samodzielnie oplakatowywać terenu Konwentu ani stosować reklamy wizualnej.
 21. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 22. Regulamin Konwentu jest opublikowany na stronie https://www.opolcon.pl/regulamin
 23. Uczestnicy mają obowiązek wykonywać polecenia Organizatorów bądź Obsługi.
 24. Na teren Konwentu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody organizatora, za wyjątkiem psów przewodników.
 25. Konwent Opolcon będzie rejestrowany. Uczestnictwo w Konwencie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających podobizny uczestników, wykonywanych podczas Opolconu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Opolconu oraz Organizatora.
 26. Wszelkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane na policję.
 27. W pomieszczeniach zamkniętych wydarzenia obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki. Jeśli uczestnik nie posiada maseczki może zwrócić się do organizatora o otrzymanie takowej.
 28. Przy akredytacji uczestnik zostanie poproszony o dobrowolne okazanie zaświadczenia potwierdzającego szczepienie na COVID-19. Okazanie zaświadczenia zwalnia uczestnika z podlegania limitom w pomieszczeniach.
 29. Na terenie konwentu może przebywać maksymalnie 250 niezaszczepionych uczestników. Do limitu osób niezaszczepionych zaliczane będą także osoby, które nie okażą zaświadczenia. Do limitu nie zaliczają się osoby poniżej 12 roku życia.
 30. Uczestnik chcąc wziąć udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, dzień i miesiąc urodzenia) zawartych w kodzie QR – Zaświadczeniu o szczepieniu przeciwko COVID-19.
 31. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Organizatora mailowo (info@opolcon.pl) gdyby w trakcie lub bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie zdrowia uczestnika wskazujące na zarażenie koronawirusem
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego informowania uczestników.
 33. W kwestiach spornych bądź nieokreślonych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 34. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie https://www.opolcon.pl