Regulamin

 

 1. Organizatorami Festiwalu Fantastyki Opolcon (dalej nazywanego Festiwalem) jest Stowarzyszenie OKF FENIX (zarejestrowane pod numerem KRS 0000525200),  Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu [dalej nazywanego ZS Elektrycznych] oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu [dalej nazywanego ZS Ekonomicznych].
 2. Festiwal jest imprezą zamkniętą, o charakterze niekomercyjnym, a Organizatorzy i Obsługa pracują społecznie. Konwent trwa od 16 do 18 września 2022 roku.
 3. Osoby przebywające na terenie Konwentu (dalej nazywane Uczestnikami) mają obowiązek przestrzegania regulaminu. Jego nieprzestrzeganie może skutkować usunięciem z terenu Konwentu.
 4. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu i pokazać na każde wezwanie osoby do tego powołanej.
 6. Osobami mogącymi sprawdzać identyfikatory są Organizatorzy i Obsługa. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji lub Obsłudze.
 7. Podczas akredytacji należy okazać dokument potwierdzający datę urodzenia.
 8. Ze względów formalnych organizacja zastrzega sobie prawo spisania numeru PESEL i innych danych osobowych wymaganych w przypadku postępowania ubezpieczeniowego.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pokazać przy punkcie akredytacyjnym zgodę rodzica na uczestnictwo w Konwencie, którą można pobrać tutaj. Osoby niepełnoletnie bez zgody opiekuna nie zostaną wpuszczone na teren Konwentu. Zgoda na uczestnictwo nie obejmuje tych niepełnoletnich, którzy przyjdą na teren Konwentu razem z opiekunem prawnym i będą przebywać pod jego opieką.
 10. Na terenie imprezy nie wolno używać otwartego ognia, środków pirotechnicznych oraz posługiwać się bronią, narzędziami ani atrapami broni, które mogą być uznane za niebezpieczne. Kwalifikacji rekwizytów jako niebezpiecznych dokonują Organizatorzy lub Obsługa. 
  • Przedmioty niezakwalifikowane do wniesienia na teren wydarzenia zostaną przechowane przez Organizatora i zwrócone w momencie opuszczenia terenu wydarzenia przez uczestnika.
 11. Terenem Festiwalu są budynki ZS Elektrycznych i ZS Ekonomicznych w Opolu oraz ogrodzony wokół nich teren, czyli boisko szkolne i tereny zielone.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia z użytku wyznaczonych części budynków i terenów okalających budynki. Złamanie zakazu, wtargnięcie na zamknięty teren lub zdarcie plomby będzie wiązało się z usunięciem z terenu Festiwalu.
 13. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Wprowadzenie takich substancji na teren Festiwalu będzie skutkować ich bezzwrotną konfiskatą, a osoby pod ich wpływem zostaną usunięte z terenu Festiwalu bądź oddane w ręce odpowiednich organów.
 14. Organizatorzy i Obsługa, w przypadku podejrzenia posiadania, bądź używania przedmiotów zakazanych tym regulaminem i prawem polskim, zastrzegają sobie prawo do żądania okazania rzeczy posiadanych i dokumentów przez uczestnika Festiwalu. W przypadku odmowy uczestnik może zostać trwale usunięty z terenu imprezy.
 15. Wydarzenie jest całkowicie apolityczne. Prowadzenie agitacji politycznej jest zakazane i będzie skutkować wyrzuceniem z terenu imprezy.
 16. Palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów, jest dopuszczalne jedynie w wyznaczonych strefach poza budynkami Festiwalu.
 17. Osoby zachowujące się w sposób nieodpowiedni, wulgarny, obrażający innych bądź nagminnie uprzykrzające czas spędzany na Festiwalu innym uczestnikom, zostaną usunięte z terenu wydarzenia.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. Rzeczy znalezione podczas trwania Festiwalu (również dokumenty) będą do odbioru u Organizatorów.
 19. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości, również w toaletach.
 20. Uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania Organizatorom lub obsłudze wszystkich zdarzeń niebezpiecznych, potencjalnie niebezpiecznych, zagrożeń dla zdrowia i życia, zagrożeń pożarowych.
 21. Nie wolno bez zgody Organizatorów samodzielnie oplakatowywać terenu Festiwalu ani stosować reklamy wizualnej.
 22. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 23. Regulamin Festiwalu jest dostępny:
 24. Uczestnicy mają obowiązek wykonywać polecenia Organizatorów bądź Obsługi zgodnych z przepisami prawa.
 25. Na teren Festiwalu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów przewodników.
 26. Festiwal Opolcon będzie rejestrowany. Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających podobizny uczestników, wykonywanych podczas Opolconu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Opolconu oraz Organizatora.
 27. Wszelkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane na do odpowiednich organów.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego informowania uczestników.
 29. W kwestiach spornych bądź nieokreślonych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 30. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie https://www.opolcon.pl